Ευρώπη και Επανάσταση 1821


Χαρακτηρίζονται ως ακραίοι οι τζιχαντιστές του ISIS, ως τρελοί, ως εξαίρεση του κανόνα για την θρησκεία των Μουσουλμάνων. Θεωρούν απάνθρωπους τους αποκεφαλισμούς που διαδίδονται παγκοσμίως από το ISIS  πλαισιωμένοι από μηνύματα κατά των ευρωπαϊκών λαών σκορπώντας την τρομοκρατία σε μια μπολσεβικοφιλελεύθερη Ευρώπη. Δεν είναι μακρινή όμως η εποχή που η Ελλάδα όλα αυτά τα ζούσε στην καθημερινότητα της. Οι αγωνιστές του 1821 που διεξήγαν μια επανάσταση καθαρώς φυλετική σε συνεργασία με τους άλλους Ευρωπαίους - και θρησκευτική ταυτοχρόνως ενάντια στον μουσουλμάνο κατακτητή - μας άφησαν μέσω των απομνημονευμάτων τους την αλήθεια και την ιστορία που δεν πρέπει να ξεχάσουμε ποτέ και σήμερα μπροστά στον επικείμενο πόλεμο πρέπει να θυμηθούμε και να παραδειγματιστούμε.


Πολύ σημαντική είναι η πληροφορία που δίνει ο Μακρυγιάννης για την στάση των Ευρωπαίων περί τζαμιών και βοηθείας προς τους Έλληνες, για την απομάκρυνση των μουσουλμάνων από την Ελλάδα και την Ευρώπη, σε αντίθεση με όσα βλέπουμε να υποστηρίζει η σημερινή φιλελεύθερη Ευρώπη:

''Ήσασταν ό,τι θεωρούσαν οι Ευρωπαίοι τον Σουλτάνο και δεν τολμούσαν να του αφαιρέσουν τον τίτλο του «Γκρανσινιόρη». Όσο έλεπαν το τζαμί εις την Βγιέννα σκιάζονταν κ’ έτρεμαν να μην πάγη και παραμέσα και φκειάση κι’ άλλα τζαμιά. Κι’ από αυτόν τον φόβον κάποτε του πλέρωναν και φόρον. Κι’ όταν βήκαν μια χούφτα άνθρωποι και τους απόδειξαν ότι δεν έχει πλέον ο Γκρανσινιόρης μαστόρους να χτίση τζαμιά, ότι θα πέσουν κι’ αυτά οπού έχει, από τότε τον λένε «ο Τούρκος». Και δι’ αυτό οι ευεργέτες μας βάνουν τα φώτα τους να μας προκόψουν.''
Απομνημονεύματα Στρατηγού Μακρυγιάννη


Ενώ στην Α' Εθνοσυνέλευση η θέση είναι ξεκάθαρα υπέρ της χριστιανικής Ευρώπης και κατά των αλλόφυλων μουσουλμάνων κατακτητών:

''Ἀπὸ τοιαύτας ἀρχὰς τῶν φυσικῶν δικαίων ὁρμώμενοι, καὶ θέλοντες νὰ ἐξομοιωθῶμεν μὲ τοὺς λοιποὺς συναδέλφους μας, Εὐρωπαίους Χριστιανούς, ἐκινήσαμεν τὸν πόλεμον κατὰ τῶν Τούρκων, μᾶλλον δὲ τοὺς κατὰ μέρος πολέμους ἑνώσαντες, ὁμοθυμαδὸν ἐκστρατεύσαμεν, ἀποφασίσαντες ἢ νὰ ἐπιτύχωμεν τὸν σκοπόν μας καὶ νὰ διοικηθῶμεν μὲ νόμους δικαίους, ἢ νὰ χαθῶμεν ἐξ ὁλοκλήρου, κρίνοντες ἀνάξιον νὰ ζῶμεν πλέον ἡμεῖς οἱ ἀπόγονοι τοῦ περικλεοῦς ἐκείνου Ἔθνους τῶν Ἑλλήνων ὑπὸ δουλείαν τοιαύτην, ἰδίᾳ μᾶλλον τῶν ἀλόγων ζῴων, παρὰ τῶν λογικῶν ὄντων.'' Διακήρυξις Α´ Ἐθνοσυνελεύσεως εἰς Ἐπίδαυρον (1822)


Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης στην επαναστατική του προκήρυξη επισημαίνει τις εξής φυλετικές θέσεις:

''Εἶναι καιρὸς νὰ ἀποτινάξωμεν τὸν ἀφόρητον τοῦτον ζυγόν, νὰ ἐλευθερώσωμεν τὴν Πατρίδα, νὰ κρημνίσωμεν ἀπὸ τὰ νέφη τὴν ἡμισέληνον, διὰ νὰ ὑψώσωμεν τὸ σημεῖον δι᾿ οὗ πάντοτε νικῶμεν, λέγω τὸν Σταυρόν, καὶ οὕτω νὰ ἐκδικήσωμεν τὴν Πατρίδα, καὶ τὴν ὀρθόδοξον ἡμῶν Πίστιν ἀπὸ τὴν ἀσεβῆ τῶν ἀσεβῶν καὶ ἀφρόνησιν. [...] Μάρτυρες οἱ ἡρωικοὶ ἀγῶνες τῶν προπατόρων μας· Μάρτυς ἡ Ἱσπανία, ἥτις πρώτη καὶ μόνη κατετρόπωσεν τὰς ἀηττήτους φάλαγγας ἑνὸς τυράννου.''

Στην Γ' Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας η υπεράσπιση της φυλής είναι αισθητή: «Πολεμοῦμε πρὸς τοὺς ἐχθροὺς τοῦ Κυρίου μας... Ὁ πόλεμός μας δὲν εἶναι ἐπιθετικός, εἶναι ἀμυντικός, εἶναι πόλεμος τῆς δικαιοσύνης κατὰ τῆς ἀδικίας, τῆς χριστιανικῆς θρησκείας κατὰ τοῦ Κορανίου, τοῦ λογικοῦ ὄντος κατὰ τοῦ ἀλόγου καὶ θηριώδους τυράννου». Γ´ Ἐθνικὴ Συνέλευση (Τροιζήνα 1827)Ένας εκ των ιδρυτών της Φιλικής Εταιρείας, ο Εμμανουήλ Ξάνθος, στα ''Απομνημονεύματα για την Φιλική Εταιρεία'' σημειώνει στο μήνυμα του ''Προς την Νεολαίαν'':

''Η Ελλάς, ελευθερωθείσα μετά πολυετείς αγώνας, βασιλεύεται ήδη. Η Ελλάς προαχθείσα τη θεία βοηθεία είς την τάξιν των ανεξαρτήτων επικρατειών , έλαβεν ήδη τον οικείον τόπον μεταξύ της μεγάλης Ευρωπαϊκής Οικογενείας''.


''Τὸ ἔχουν ἁμαρτία οἱ Τοῦρκοι νὰ πεθάνουν εἰς σύνορα χριστιανικά. Τὸ λέγει ὁ νόμος, ἡ πίστις τους.'' Απομνημονεύματα Νικηταρά του Τουρκοφάγου

Ο Νικηταράς έχασε τον πατέρα και τον αδελφό του από τους Τούρκους, οι οποίοι επιχείρησαν να τους κάνουν μουσουλμάνους και ενώ αρνήθηκαν τους πήραν τα κεφάλια:

''Εἰς τὸν Ἀναγνώστη τὸν ἐλέγχουν διὰ τὸν πατέρα του. Εἰς τὸν ἀδελφόν μου προβάλλουν ν᾿ ἀλλάξει τὴν πίστιν. Θὰ πάω ἐκεῖ ποὺ πάγει ὁ πατέρας μου. - Κάθισε νὰ σὲ κάμομε Τοῦρκο. Τοῦ δείχνουν τὸν πατέρα του σκοτωμένον. - Γίνου Τοῦρκος. Τὸ παιδὶ κάμνει τὸν σταυρό του. Ἔγινε ἀπὸ τὸ αἷμα σταυρός. Πῆραν τὰ κεφάλια τους στὴν Τριπολιτσά.'' Απομνημονεύματα Νικηταρά Τουρκοφάγου


''Ὅταν εἰς τὸν πόλεμο ἐλαβώνετο κανένας βαρέως καὶ δὲν ἠμποροῦσαν νὰ τὸν πάρουν, τὸν ἐφιλοῦσαν καὶ ἔπειτα τοῦ ἔκοφταν τὸ κεφάλι. Τὸ εἶχαν εἰς ἀτιμίαν ὁποὺ οἱ Τοῦρκοι νὰ πάρουν τὸ κεφάλι του. Ἀπὸ 36 πρωτοξαδέλφια, μόνον 8 ἐγλύτωσαν, οἱ ἄλλοι ἐχάθηκαν ὅλοι. Δὲν εἶναι διάσιλο, ὁποὺ δὲν εἶναι θαμμένος Κολοκοτρώνης, χωριστὰ τὰ δευτεροξαδέρφια, θεῖοι καὶ λοιποὶ φίλοι χαϊμένοι. Τὸ «κλέφτης» ἦτον καύχημα. Ἔλεγε: «εἶμαι κλέφτης» καὶ ἡ εὐχὴ τῶν πατέρων ἑνὸς παιδιοῦ ἦτον νὰ γίνει κλέφτης. Τὸ «κλέφτης» ἐβγῆκε ἀπὸ τὴν ἐξουσία. Εἰς τοῦ πατρός μου τὸν καιρό, ἦτον ἱερὸ πράγμα νὰ πειράξουν Ἕλληνα. '' Απομνημονεύματα Θεοδώρου Κολοκοτρώνη


Ο Γάλλος φιλέλλην, Κλοντ Φοριέλ, διέσωσε τα ελληνικά δημοτικά τραγούδια μαζί με πολλά ιστορικά στοιχεία σε ένα δίτομο έργο όπου μιλά με απέραντο θαυμασμό για τον ελληνικό λαό, τους αγώνες του για την ελευθερία του και το δημοτικό του τραγούδι. 

''Εκτός από την φρίκη να πιαστούν ζωντανοί, οι κλέφτες δεν φοβόντουσαν τίποτε τόσο, αν πληγώνονταν σοβαρά σε μια άτυχη ή αβέβαιη μάχη, όσο μην τους κόψουν οι Τούρκοι το κεφάλι και το φέρουν, κατά την συνήθεια τους σε μέρη όπου θα το εκθέτανε στα μάτια μουσουλμάνων και Ελλήνων, αντικείμενο χαράς και περιπαιγμού για τους πρώτους, πόνου και λύπησης για τους άλλους. Είναι η πιο σοβαρή και ιερή παράκληση που είχε να κάνει στους συντρόφους του ένας κλέφτης που ψυχοραγούσε σε μια μάχη που την έβλεπε χαμένη,ήταν να του κόψουν το κεφάλι γρήγορα και να το πάρουν μαζί τους,για να μην πέσει στα χέρια των Τούρκων. Αυτό το περήφανο συναίσθημα για την τιμή πέρα από την ζωή, εκφράζεται με τρόπο συγκινητικό σε πολλά κλέφτικα τραγούδια:

''Φίλε,κόψε μου το κεφάλι 
ώστε οι εχθροί που φτάνουν 
να μην το πάρουν και το εκθέσουν 
στα βλέμματα των περαστικών.
Οι εχθροί μου θα το βλέπουν 
και θα σκιρτά η καρδιά τους από χαρά.
Θα το βλέπει και η μάνα μου 
και θα πεθαίνει από τον πόνο.''


Η άλωση της Τριπολιτσάς

''Οι Έλληνες τους Τούρκους τούς καταφρόνεσαν (περιφρόνησαν) όλως δι’ όλου. Καθεμερινώς πολεμούσαμεν, κι’ όλο τους νικούσαμεν· ποτέ δεν κέρδεσαν. Τους πήραμεν τον αγέρα και τους είχαμεν σαν Οβραίους.'' Στρατηγός Μακρυγιάννης

''Οι Εβραίοι τής Τριπολιτσάς καί αυτοί εχάθηκαν μαζύ μέ τούς Τούρκους καί εθανατώθησαν μέ περισσοτέραν εχθρότητα, διά τάς γενομένας υπ' αυτών κατά τών Ελλήνων ύβρεις εις Κωνσταντινούπολιν καί ιδίως διά τόν εμπαιγμόν τόν οποίον έκαμαν εις τό πτώμα τού απαγχονισθέντος Πατριάρχου Γρηγορίου. Εις τήν Κορώνην έκαμαν μυρίας κακώσεις κατά τού εκεί αρχιερέως καί τού διακόνου του. Εις δέ τό Ναύπλιον πάλιν οι εκεί Εβραίοι σκληρώς εβασάνισαν τόν πληγωθέντα καί αιχμαλωτισθέντα από τούς Τούρκους Αναγνώστην Κελπερήν.[...] Το άλογό μου από τα τείχη έως τα σαράγια δεν επάτησε γη...Το ασκέρι όπου ήτον μέσα, το ελληνικό, έκοβε και εσκότωνε, από Παρασκευή έως Κυριακή, γυναίκες, παιδιά και άντρες, τριάνταδύο χιλιάδες '' Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Απομνημονεύματα

''Άρχισαν να σκοτώνουν χωρίς έλεος τους Οθωμανούς, άνδρες, γυναίκες, παιδιά και βρέφη, ώστε μέσα σε τέσσερις ώρες σκότωσαν τα δύο τρίτα των Οθωμανών και στη συνέχεια κάθε νύκτα σκότωναν όσους είχαν πιάσει αιχμάλωτους […]. Όλη η πόλη και οι γύρω δρόμοι […], τα χαντάκια, οι αγροί, οι λόφοι κτλ. ήταν στρωμένα με πτώματα Οθωμανών [...]. Σκότωσαν […] και όλους τους Εβραίους της Τριπολιτσάς με τις γυναίκες και τα παιδιά τους […], περίπου εκατόν πενήντα οικογένειες […]. Σώθηκαν δέκα ή δεκα- πέντε οικογένειες και πολύ λίγοι Εβραίοι μόνοι τους, χωρίς την οικογένειά τους. Αυτοί ύστερα από λίγο καιρό έφυγαν από την Ελλάδα αλλά τους Εβραίους […] τους σκότωσαν σαν εχθρούς της χριστιανικής πίστης.'' Αμβρόσιος Φραντζής, Επιτομή της ιστορίας της Ελλάδας, έτος 1839


''Γαμώ την πίστιν σας και τον Μωχαμέτη σας. Τι θαρεύσετε κερατάδες… Δεν εντρέπεσθε να ζητείτε από ημάς συνθήκην με έναν κοντζιά σκατο-Σουλτάν Μαχμούτην -να τον χέσω και αυτόν και τον Βεζίρην σας και τον Εβραίον Σιλιχτάρ Μπόδα την πουτάνα. Άμα ζήσω, θα τους γαμήσω, άμα πεθάνω θα μου κλάσουν τον μπούτσον.'' Στρατηγός Γεώργιος ΚαραϊσκάκηςΤο σύμβολο και η σημαία του ιερού Λόχου 
του Αλέξανδρου Υψηλάντη

Απόσπασμα από τον Θούριο του Ιερού Λόχου που είχε γράψει ο Αδαμάντιος Κοραής:


Φίλοι μου συμπατριώται
δούλοι ν΄ άμεθα ως πότε;
των αγρίων μουσουλμάνων
της Πατρίδος των τυράννων


H Eυρώπη θα νικήσει και πάλι! 


Χίτλερ: ''Οι Εβραίοι διεθνιστές θα νικηθούν με εθνικό πάθος και αίμα''


Οι μισοί από τους πολιτικούς μας είναι τώρα άνθρωποι δίχως συνείδηση, αλλά και δίχως χαρακτήρα, που γενικά έχουν καταντήσει εχθροί του λαού μας., όσο για τους υπόλοιπους μισούς είναι άκακοι ανόητοι, άχρηστοι και δουλοπρεπείς. Κι η κατάσταση άλλαξε απ' την εποχή των συμβουλίων της Βιέννης: δεν εμπορεύονται πια τα σύνορα του κράτους οι πρίγκιπες και οι μαιτρέσσες  τους, αλλά οι αδυσώπητοι Εβραίοι διεθνιστές που αγωνίζονται για την υποταγή των άλλων λαών. Κανένας από αυτούς δεν μπορεί να απομακρύνει απ' τον λαιμό του το χέρι του Εβραίου που τον πνίγει, αν δεν χρησιμοποιήσει το σπαθί. Μόνο η δύναμη συγκεντρωμένη κι εμψυχωμένη απ' το εθνικό πάθος μπορεί, μ' ένα τίναγμα, να αψηφήσει τις διεθνιστικές δυνάμεις που τείνουν να υποτάξουν τους λαούς. Αλλά μια τέτοια χειρονομία ζητάει αίμα.

Αδόλφος Χίτλερ - Ο Αγών μου


Die Kultur der Arier

''Θα κατακτήσουμε Σουηδία-Ευρώπη, είμαστε σε θρησκευτική αποστολή''

''Θα κατακτήσουμε την Σουηδία και την Ευρώπη. Τα λεφτά δεν είναι των Σουηδών, ανήκουν στον Αλλάχ! Είμαστε σε θρησκευτική αποστολή!''


Kαι όλα αυτά δεν γίνονται τυχαία:


Κάποιοι Σουηδοί όμως πριν μήνες είχαν προειδοποιήσει για όσα θα επακολουθούσαν  φωνάζοντας ''SIEG HEIL!'' και δηλώνοντας την αλήθεια: ''Το μέλλον ανήκει στους Εθνικοσοσιαλιστές!''Die Kultur der Arier

Ραββίνος δηλώνει '' Το Ισλάμ είναι η πίστη του μέλλοντος''

Πολλοί αμφισβητούν την αυθεντικότητα των πρωτοκόλλων της Σιών. Ακόμα και σήμερα όμως αν ανατρέξουμε σε αυτά θα αντιληφθούμε ποιος είναι ο εχθρός πίσω από τις επιθέσεις  εναντίον της Ευρώπης:''Όταν θα έρθει η βασιλεία μας δεν θα αναγνωρίσουμε την ύπαρξη άλλης θρησκείας εκτός από τον ένα και μοναδικό θεό μας, με τον οποίο είναι συνδεδεμένη η μοίρα μας, γιατί είμαστε ο εκλεκτός λαός του, και διά του οποίου αυτή η ίδια μοίρα είναι συνυφασμένη με τα πεπρωμένα του κόσμου. Για αυτό έχουμε καθήκον να καταστρέψουμε κάθε άλλη πίστη. Αν κάτι τέτοιο γεννά τους σύγχρονους άθεους, η μεταβατική αυτή κατάσταση δεν θα δημιουργήσει προβλήματα στα σχέδια μας στον τομέα αυτό. [...] Οι φιλόσοφοι μας θα συζητήσουν όλα τα ελαττώματα των χριστιανικών δοξασιών, αλλά κανείς δεν θ' αμφισβητεί ποτέ τα ουσιαστικά της θρησκείας μας γιατί κανείς δεν θα την γνωρίζει σε βάθος εκτός από εμάς τους ίδιους - κι εμείς βέβαια ουδέποτε θα τολμήσουμε να προδώσουμε τα μυστικά της.  Στις χώρες που λέγονται προοδευτικές δημιουργήσαμε φιλολογία ρυπαρή, αποτρόπαιη.'' Δέκατο τέταρτο πρωτόκολλο των σοφών της Σιών


''Η ελευθερία της συνείδησης έχει ήδη διακηρυχτεί παντού. Συνεπώς, ελάχιστα χρόνια απομένουν μέχρι να καταρρεύσει ολοκληρωτικά η χριστιανική θρησκεία. Και φυσικά θα συντρίψουμε πολύ πιο εύκολα τις άλλες θρησκείες, με τις οποίες όμως είναι ακόμα πολύ νωρίς για να ασχοληθούμε.'' Πρωτόκολλο δέκατο έβδομο των σοφών της Σιών

Ενώ ο Χίτλερ στο ''Μein Kampf''  σημείωνε με απλή λογική:

''Είναι τελείως αδιάφορο από ποια εβραϊκά μυαλά προέρχονται αυτές οι αποκαλύψεις. Το σημαντικό είναι ότι με σαφή  και τρομακτική βεβαιότητα φανερώνουν την φύση και τις δραστηριότητες του εβραϊκού λαού και εκθέτουν τις εσώτερες προθέσεις του και τους απώτερους σκοπούς του. Η καλύτερη κριτική πάντως που τους ταιριάζει είναι η πραγματικότητα.''''Ο Εβραίος είναι η ζωντανή μαρτυρία της εξαφανίσεως του κράτους που είχε στις βάσεις του θεολογικές αρχές και που οι χριστιανοί αντισημίτες ονειρεύονται να παλινορθώσουν. Την ημέρα που ο Εβραίος κατέλαβε ένα δημόσιο λειτούργημα,το χριστιανικό κράτος μπήκε σε κίνδυνο, αυτό είναι ορθό και οι αντισημίτες που λένε ότι οι Εβραίοι κατέστρεψαν την έννοια του κράτους, του χριστιανικού κράτους εννοoύν.''

Mπερνάρ Λαζάρ, Αντιεβραϊσμός ( εβραϊκής καταγωγής)
Die Kultur der Arier

Ο αιώνιος εχθρός που κρύβεται πίσω από κάθε πόλεμο !

Σήμερα η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά στον κίνδυνο διατήρησης του πολιτισμού της! Έπειτα από 70 έτη συνεχόμενης εβραιομπολσεβικικής προπαγάνδας είναι η ύστατη στιγμή για την αφύπνιση των λαών μας μπροστά στον φυλετικό πόλεμο που ξεκίνησε και πίσω από αυτόν κρύβεται και πάλι ο αιώνιος εχθρός μας! ( Εβραίοι υπέρ των επιθέσεων στο Παρίσι και της ισλαμοποίησης της Ευρώπης):Το εθνικοσοσιαλιστικό κίνημα θα έχει να επιτελέσει μια από τις πιο σημαντικές του προσπάθειες: Πρέπει να ανοίξει τα μάτια του λαού μας σχετικά με το τι είναι τα ξένα έθνη και να μην σταματήσει να του θυμίζει ποιος είναι ο θανάσιμος σημερινός εχθρός του. Αντί να ενισχύουμε το μίσος που χωρίζει τους Άριους λαούς-που ακόμη και τα πάντα αν είναι ενάντια,τους ενώνει το ίδιο αίμα κι οι μεγάλες γραμμές που χάραξε ο πολιτισμός - θα πρέπει να στρέψουμε την οργή του λαού στον αδυσώπητο εχθρό της ανθρωπότητος και να του δείξουμε πως αυτός είναι ο αληθινός δράστης όλων των κακών που μας δέρνουν. Αλλά θα πρέπει ακόμη να επαγρυπνούμε ώστε μόλις ο λαός αντιληφθεί τον εχθρό του, να οδηγήσουμε τον αγώνα εναντίον του,ώστε να λάμψει σαν προφητικό άστρο των νέων καιρών το κίνημα μας, και να δείξει στους άλλους λαούς τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουν αν θέλουν μια μέρα να χαιρετήσουν μια ανθρωπότητα όπου θα βασιλεύει η Άρια φυλή. Για όλα αυτά,ας μας καθοδηγεί η λογική και η πίστη στην δύναμη! Ας υπαγορεύει τις πράξεις μας το ιερό καθήκον,κι ας μας δίνει υπομονή και καρτερία! Ας γίνει η πίστη μας προστάτης και ηγέτης του υπέρτατου αγώνος μας !

Αδόλφος Χίτλερ - Ο Αγών μου

Die Kultur der Arier

Οι Εβραίοι υποδέχτηκαν τους μουσουλμάνους ως ελευθερωτές το 1453


Σοβαρότερη υπήρξε η Εβραϊκή ανάμειξη στις περσικές εισβολές του Χοσρόη Β' (590-628) επι βασιλείας Ηράκλειου (610-641) στις αρχές του 7ου αιώνα. Υποφέροντας από τις καταπιεστικές συνθήκες του Ιουστινιάνειου Κώδικα και ελπίζοντας να αποκτήσουν τον έλεγχο της Αγίας Πόλης, οι Εβραίοι της Παλαιστίνης οργανώθηκαν υπό τον Βενιαμίν της Τιβεριάδας για να συμμαχήσουν με τον Πέρση εισβολέα. Τον βοήθησαν να καταστρέψει σπίτια και εκκλησίες Χριστιανών και να καταλάβει την Ιερουσαλήμ. Λέγεται ότι 30.000 χριστιανοί χάθηκαν και αναμφισβήτητα βοήθησαν στην σφαγή τους οι Εβραίοι. Μετά την πτώση της Ιερουσαλήμ οι Ιουδαίοι περιέτρεξαν όλη την Παλαιστίνη κάνοντας επιθέσεις σε χριστιανούς και εκκλησίες. Μετά από έκκληση των Εβραίων κατοίκων της Τύρου, Εβραϊκός στρατός πολιόρκησε την πόλη και κατέστρεψε πολλές εκκλησίες. Οι πολιορκημένοι χριστιανοί ανταπάντησαν αποκεφαλίζοντας 100 Εβραίους για κάθε εκκλησία που είχε καταστραφεί. Η Ιερουσαλήμ παρέμεινε σε Περσικά και Εβραϊκά χέρια επί 14 έτη μέχρις ότου την ανακατέλαβε ο Ηράκλειος το 628.

Το 632 ο Ηράκλειος εξέδωσε διάταγμα για το υποχρεωτικό βάπτισμα όλων των Εβραίων. Αυτή η πρωτοφανής ενέργεια που αποσκοπούσε στην ενοποίηση της αυτοκρατορίας με εξαναγκασμένες μεταστροφές στην χριστιανική πίστη, έφερε τα αντίθετα αποτελέσματα: όταν, μερικά χρόνια αργότερα, τα στρατεύματα του Ισλάμ προέλαυναν στην Ανατολή, οι Εβραίοι, βαπτισμένοι και μη, υποδέχτηκαν τους Μουσουλμάνους ως ελευθερωτές.

Αφαιρώντας από τον Εβραϊσμό την ρητή νομιμότητα, ο Ιουστινιανός άνοιξε την πόρτα σε καταχρήσεις όπως αυτή που συνέβη στο Βόριον της Βόρειας Αφρικής το 535 όπου ο Ιουδαϊσμός ως θρησκεία κηρύχτηκε παράνομη, οι συναγωγές κλείστηκαν και οι Εβραίοι υποχρεώθηκαν να βαπτιστούν. Αν και εξαίρεση, αυτή η πράξη έκανε μια δυσοίωνη αρχή, και, με τον νέο Κώδικα ο Εβραίος βρισκόταν χωρίς καθόλου νομική υποστήριξη. Η απαγόρευση της Μισνά επιπρόσθετα προανάγγελε το κάψιμο του Ταλμούδ που άρχισε σε μεταγενέστερους χρόνους.
Σε όλους σχεδόν τους τομείς της Εβραϊκής ζωής ο Κώδικας επέφερε περισσότερες δυσκολίες. Οι νόμοι για την δουλεία σκλήρυναν, ένας Εβραίος απαγορευόταν να έχει χριστιανό δούλο ( CJ 1-3-54 ,1-10-2 ) , τα περιουσιακά δικαιώματα περιορίστηκαν ( CJ 1-5-13 Novella 131) oι Εβραίοι αποκλείονταν από δημόσια λειτουργήματα και επίσης από την δικηγορία ( CJ 1-5-12 του 527 μ.Χ.). Απαγορευόταν να είναι μάρτυρες εναντίον Χριστιανών ( CJ 1-5-21). Η Συναγωγή δεν έπρεπε να γιορτάζει το Πάσχα πριν το χριστιανικό Πάσχα.

H αγωνία των Εβραίων , Έντουαρντ Φλάννερυ , Εκδόσεις ΝησίδεςDie Kultur der Arier

Το Κοράνι καθοδηγεί εκατομμύρια αλλόφυλους εντός της ΕυρώπηςΕισέρχονται συνεχώς στην Ευρώπη με τις ευλογίες των φιλελεύθερων και μαρξιστικών κυβερνήσεων αλλόφυλοι φανατικοί που καθοδηγούνται από το ιερό τους βιβλίο, το Κοράνι. (Αυτό το Κοράνιο είναι η καθοδήγηση του Αλλάχ - Σούρα ελ - Ζούμερ 23)':
Μήπως δεν βλέπουν οι άπιστοι ότι εμείς εκτελούμε την απειλή Μας ; (που είναι να τους νικήσουμε και να αυξήσουμε την γή των Μουσουλμάνων) ; (Όταν) ο ΑΛΛΑΧ δικάζει, κανείς δεν μπορεί να αλλάξει τις αποφάσεις Του. Και γρήγορος είναι ο ΑΛΛΑΧ στην καταδίκη. (Σούρα ελ-Ρά 'αντ, 41)

Και πολεμήστε τους (σκοτώνοντάς τους) μέχρις ότου να μην υπάρχει πειρασμός και να είναι η θρησκεία του ΑΛΛΑΧ η μοναδική...(Σούρα Ελ-Ανφάλ 39)Και δεν θα υπάρχει άπιστο χωριό, που (τους κατοίκους του) να μην καταστρέψουμε πρίν από την Ημέρα της Κρίσης, ή να τους βασανίσουμε με σκληρά βασανιστήρια. Αυτό είναι καταχωρημένο στο (αιώνιο) Βιβλίο. (Σούρα Ελ - Ισρά 58)

Πόσα πολλά χωριά έχουμε καταστρέψει (για τις αμαρτίες τους) ; Η τιμωρία μας τους ήλθε ξαφνικά την νύχτα ή κατά την διάρκεια του ύπνου τους στην απογευματινή τους ανάπαυση. (Σούρα ελ - Ααράφ 4)


Έργο του ΑΛΛΑΧ είναι ακόμη να ξεκαθαρίσει εκείνους που είναι πραγματικά πιστοί και να καταστρέψει εκείνους που αντιστέκονται στην Πίστη (τους άπιστους). (Σούρα Αλ Ιμράν 141)


Πές στους άπιστους : "Γρήγορα θα υποταχθείτε (σ' αυτόν τον κόσμο) και θα στριμωχθείτε στην Κόλαση (στον άλλο κόσμο) ένα απαίσιο πραγματικά κρεβάτι (για να ξαπλώσει κανείς) ! (Σούρα Αλ  Ιμράν 12)


Ας πολεμούν υπέρ του ΑΛΛΑΧ. Αυτοί που θυσιάζουν την ζωή του κόσμου αυτού για χάρη της Μέλλουσας Ζωής, κι όποιος πολεμά υπέρ του ΑΛΛΑΧ είτε σκοτωθεί είτε νικήσει, θα του δώσουμε αμέσως πλούσια αμοιβή. (Σούρα ελ-Νισά 74)

Δεν είστε εσείς που τους σκοτώσατε, αλλ' ο ΑΛΛΑΧ τους σκότωσε. (Σούρα ελ - Ανφάλ 17)

Πολεμάτε τους, κι ο ΑΛΛΑΧ θα τους τιμωρήσει με τα χέρια σας, και θα τους ντροπιάσει και (θα σας βοηθήσει) να τους νικήσετε, και θα θεραπεύσει την οργή στα στήθη ενός λαού που είναι Πιστός. (Σούρα ελ - Τέβμπε 14)
Αυτά διδάσκονται από την παιδική ηλικία.

Die Kultur der Arier


Τι είχε πει ο Χίτλερ για την Γαλλία !


Ακόμη πρέπει να βάλουμε στην πρώτη γραμμή τον γιγάντιων κρατών, την Αμερική, ύστερα την Ρωσία και την Κίνα.Πρόκειται για εδαφικούς σχηματισμούς που κατά μέγα μέρος έχουν επιφάνεια πάνω από δέκα φορές μεγαλύτερη από αυτήν της σημερινής Γερμανικής αυτοκρατορίας.
Κι η Γαλλία το ίδιο πρέπει να προστεθεί στον αριθμό αυτών των κρατών. Όχι μόνο γιατί συμπληρώνει τον στρατό της με γεωμετρική πρόοδο χάρη στις αστείρευτες πηγές του έγχρωμου πληθυσμού που έχει κάτω από την κυριαρχία της,αλλά ακόμη και από το γεγονός ότι η επιδρομή των νέγρων της προοδεύει τόσο γρήγορα, ώστε πια μπορούμε να μιλούμε για την γέννηση ενός αφρικανικού κράτους στο ευρωπαϊκό έδαφος.Η αποικιακή πολιτική της Γαλλίας σήμερα δεν μπορεί να συγκριθεί με αυτή της Γερμανίας του παλιού καιρού. Αν η εξέλιξη της Γαλλίας συνεχιστεί ακόμα 300 χρόνια με τον ίδιο ρυθμό,τα τελευταία κατάλοιπα του Γαλλικού αίματος θα εξαφανιστούν μέσα στο αφρικανοευρωπαικό κρατικό μείγμα που τώρα δημιουργείται : Μία πελώρια έκταση που θα πιάνει απο τον Ρήνο ώς το Κονγκό θα κατοικηθεί από μία κατώτερη φυλή που θα προέλθει από την αργή αλλά σταθερή επίδραση της επιμειξίας. Εδώ ακριβώς υπάρχει διαφορά της Γαλλικής αποικιακής πολιτικής απ'την αλλοτινή δική μας.

Adolf Hitler - Mein Kampf


O Γαλλικός Στρατός σήμερα


Γάλλοι εθελοντές για τα Waffen - SSWaffen-SS Μεραρχία ''Καρλομάγνος''Η Γαλλία σήμερα.. Η Γαλλία της ''Ελευθερίας- Ισότητας- Αδελφότητας''... Η Γαλλία της δημοκρατίας και της ανεκτικότητας !

Σύμφωνα με την Liberation  στα πτώματα των νεκρών τρομοκρατών βρέθηκαν διαβατήρια αιγυπτιακά και συριακά, ενώ το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση.


Die Kultur der Arier

Μουσουλμάνοι βιάζουν τις γυναίκες της ΕυρώπηςΗ Γερμανία αντιδρά:

H Eυρωπαϊκή Ένωση μάχεται μόνο τον ναζισμό για την διατήρηση της δημοκρατίας. Στις ισλαμικές απειλές σωπαίνει:


Στην Ελλάδα φυσικά καμία αντίδραση για την παραπάνω φωτογραφία...Η Γερμανία λέει ''ΟΧΙ ΣΑΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ!''


Η Ευρωπαϊκή Ένωση προβάρει την μπούρκα:''Moυ είπε ότι έχει το δικαίωμα να κάνει ότι θέλει σε μια γυναίκα γιατί του το επιτρέπει η θρησκεία του, οι γυναίκες δεν έχουν δικαιώματα, αυτός έχει τον έλεγχο''